Akreditované

1.Osobní a klientská SWOT analýza a její využití v praxi při práci s klienty

Akreditace MPSV č. 2015/0745-PC/SP

(v rozsahu 16 hodin)

Teprve máme-li v pořádku vztah k sobě, můžeme vytvářet dobré vztahy k lidem z okolí.

Jde o interaktivní prožitkový kurz reagující na aktuální potřeby pracovníků s klienty. Netradičním způsobem budeme pracovat se známou SWOT analýzou. Primárně se zaměříme na detekci silných, slabých stránek, hrozeb a příležitostí v osobním i profesním životě. Využitím prožitkových metod v kurzu se naučíme druhého vnímat i z jiného úhlu pohledu. Součástí kurzu je i práce se zpětnou vazbou, přijetím sama sebe. Díky skupinové práci, která nabídne využití skupinových vztahů a skupinové dynamiky, si budete moci vyzkoušet získané poznatky přímo na místě.

Poznatky z kurzu při práci se SWOT analýzou bude možné přenést následně do práce s klienty. Odnesete si vlastní SWOT analýzu a navíc získáte postup, jak k tomuto schématu dojít i se svými klienty. Metoda je vyvinuta speciálně pro práci s lidmi, s jejich zdroji a překážkami.

Rozsah: 16 vyuč. hodin (realizováno ve dvou pracovních dnech).


Místo realizace kurzu

Hradec Králové (dle dohody jsme ochotni přijet kamkoliv v ČR).

V případě, že máte o kurz zájem a jste skupina minimálně 6 osob, rádi Vám vytvoříme individuální nabídku s možností konání kurzu v místě Vašeho sídla.

Pokud máte o kurz zájem,  PŘIHLAŠTE se na konci textu této stránky. Po odeslání formuláře Vám následně zašleme přihlášku a podmínky účasti. Bližší informace Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech. 

Žijte pro to, co je nyní! ŽIVOTpro.

3. Osobní zdroje v práci předškolního pedagoga MŠ

Akreditace MŠMT

(rozsah 40 hodin)

Určeno pro pedagogické pracovníky pracovníky mateřských škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků. 

Cíl vzdělávací akce: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Hodinová dotace: 40 hodin

BLOK A (16 hodin)

Téma: sebepoznání a sebereflexe

Pedagogové si mohou osvojit mechanismy využívané k sebereflexi a tím zvyšují možnost sebenáhledu. Každý sám za sebe si zmapuje své silné a slabé stránky a naučí se tohoto poznání využívat. 

BLOK B (8 hodin)

Téma: prevence syndromu vyhoření

Účastníci se naučí definovat vlastní potřeby a nahlídnout na potřeby druhých. Naučí se z dětského chování definovat příčiny neuspokojení a předcházet důsledkům - zlobení, chybné vzorce komunikace - pozornost, boj o moc, pomsta, rezignace. 

BLOK C (8 hodin)

Téma: Protipředsudkové vzdělání

Pedagogové nahlédnou možnosi při práci s předsudky, to jak mohou milně utvářet osobnost a tudíž překážet v každodenní práci s dětmi. 

BLOK D (8 hodin)

Téma: Prezentační dovednosti

Práce s vlastní chybou. Vymezení vlastních limitů v dobré prezentaci sebe sama a své práce

Lektoři:

Mgr. Daniela Kykalová

Mgr. Soňa Procházková, DiS.

2. Osobní SWOT analýza a její využití v práci pedagogů 

 Akreditace MŠMT

(v rozsahu 16 hodin)

Vzdělávací program je určen zejména pro pedagogické pracovníky mateřských škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků a obsahuje teoretickou, ale zejména praktickou - zážitkovou část vzdělávání. Absolvovat je mohou však všichni kdo chtějí růst v komunikaci s dětmi, tedy i rodiče, prarodiče a ostatní, jenž je děti doprovázejí. 

Je rozdělen do dvou bloků, kdy každý zahrnuje teoretický vstup k probíranému tématu a následně sebezkušenostní aktivitu a její reflexi. Využity budou prvky ze zážitkové pedagogiky, aktivizující metody výuky (workshopové metody, brainstorming,....)

Blok A i B budou uskutečněny ve dvou po sobě jdoucích dnech, tak aby bylo dosaženo požadované intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit.

Blok A

Téma: sebepoznání, sebereflexe (znalost slabých a silných stránek)

Zaměření na detekci silných a slabých stránek v osobním i profesním životě a rozvoj sebepoznání, sebereflexe a osobních kvalit. Využitím prožitkových metod v kurzu se účastníci naučí druhého vnímat i z jiného úhlu pohledu. Součástí je i práce se zpětnou vazbou, přijetím sám sebe.

Téma: prevence syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření a jeho fáze. V praktické části navázání na SWOT analýzu v definování vlastních potřeb i v náhledu na potřeby druhých.

Blok B

Téma: komunikační dovednosti

Seznámení s teorií komunikačních chyb a s praktickým vyzkoušením skrze techniku hraní rolí a modelových situací.

Téma: spolupráce

Prohloubení kooperativních dovedností skrze prožitek, kdy v uměle vytvořené situaci mohou zažít sebe a nahlédnout své reakce a porozumět jim.

Lektoři:

Mgr. Daniela Kykalová, více o lektorce zde.

Mgr. Soňa Procházková, DiS., více o lektorce zde


Realizaci domluvíme na místě přímo u vás ve škole, školce či jiné instituci. Termíny vypsané námi naleznete zde

Přihlašovací formulář na všechny kurzy

Odesláním přihlašovacího formuláře, přijímáte podmínky účasti na kurzu, díky!